REGLER/STADGAR

Som medlem är Du skyldig att känna till samt följa dessa regler.


Årskort         Max 2st ädelfiskar/dygn Max 20st/år.

Familjekort  Max 3st ädelfiskar/dygn Max 30st/år. 1 gäst.


Fiskekort skall kunna uppvisas på begäran, du måste även kunna legitimera dig.

Familjekortet gäller gifta/sambo/särbo.

För både årskort och familjekort gäller att medlems barn eller barnbarn under 15 år får fiska på kortet i målsmans sällskap.

Det är endast tillåtet att fiska med ett spö per person.

Du får ha en gäst på familjekortet och då gäller 3st ädelfiskar per famljekort/dygn.

Kortinnehavare som har gäst med sig skall ha uppsikt över sin gäst.

Du som medlem får inte fiska som gäst på annan medlems kort/kvot.


Vid överträdelse av regler såsom överfiske av kortkvoten, fiske med felaktiga redskap, mm. kommer fisketillsynsman omedelbart att beslagta fiskeutrustning eller valda delar där av. Beslagtagen utrustning hanteras av åklagare.

Medlemskapet upphör då omgående.

Beträdande av bryggor/spångar sker på egen risk och ansvar.

Fiske med sax, stångkrok, angelkrok, långrev, nät, ryssja är förbjudet.

Undantag gäller vid speciella tillfällen och då är det styrelsen som beslutar detta.

Sportfiskarnas etiska regler gäller.


Alla som vistas vid våra sjöar är skyldiga att hålla rent och snyggt.

Eldning får endast ske i för ändamålet iordningställda eldplatser.

Ev. eldningsförbud måste respekteras.

Bestämmelser för fiske i Örmalmen, Stenmalmen och Högmossjön.

För fiske i dessa sjöar krävs årskort eller familjekort.

Kortet är personligt.


Örmalmen/Stenmalmen 

Det är tillåtet att fiska med flugspö, spinn, haspel samt mete.

Allt fiske skall ske från land när sjön är isfri.

Fiskespöet skall hållas under uppsikt och i sin omedelbara närhet (max 25m) vid fiske.

Fiske från båt, flytring och kajak är förbjudet!

Isfiske (pimpelfiske) är tillåtet.

Catch and Release är EJ tillåtet.


Högmossjön

Detta är en flugfiskesjö. Endast flugfiske tillåtet.

Det är enbart tillåtet att fiska med ett flugspö, fluglina och fluga.

Fiske från flytring är tillåtet och även Catch and Release.

Fiske från båt, kajak är förbjudet!

Isfiske (pimpelfiske) är ej tillåtet!


Bestämmelser för Lopptjärn (Naturvatten).

Alla medlemmar har rätt till fiske i sjön.

Det tillåtet att fiska med flugspö, spinn, haspel samt mete.

Fiske från båt, flytring och kajak är tillåtet.

 

Husbilar och Husvagnar

Det är inte tillåtet att stå mer än två dygn åt gången på parkeringar runt våra sjöar.


STADGAR FÖR OPPBOGA FISKEKLUBB


       Antagna vid årsmötet 2019.


§ 1.Föreningens namn och firma är Oppboga Fiskeklubb.

       Föreningen har sitt säte i Fellingsbro, Lindesbergs kommun.


§  2.Oppboga Fiskeklubb är en ideell förening med uppgift att värna om medlemmarnas intresse i     

       frågor om sportfiske baserat på sunda ekologiska principer.

        Föreningen är en demokratisk organisation, som bygger sin verksamhet på medlemmarnas   

        engagemang.

        Föreningen företräder ett organiserat sportfiske, utövat på fritiden för nöje och rekreation.

        Föreningen har till uppgift att

        -värna och vårda vatten

        -verka för livskraftiga bestånd i friska vatten

        -sätta vattenmiljö och fiskevård i centrum för vår verksamhet


§  3.Föreningen arrenderar fyra sjöar av Sveaskog Förvaltning AB, Kristinehamn. Sjöarna är belägna

        i Lindesbergs kommun.

 

§ 4.Medlemskap i föreningen erhålles efter erläggande av avgift, som fastställs av årsmötet och     

      gäller kalenderår.

      Medlemmar skall dela föreningens policy och etiska värderingar.

      Medlem som skadar föreningens syfte eller anseende kan genom enhälligt beslut i styrelsen   

      uteslutas ur föreningen.

 

§ 5.Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse bestående av ordförande och minst fyra

      ledamöter jämte två     

      suppleanter. Hälften av ordinarie ledamöter väljs på två år.

      Styrelsen är beslutsmässig när minst halva antalet ledamöter är närvarande. Styrelsen skall

      bestå av personer bosatta   

      i  Lindesbergs kommun.

 

§ 6.Föreningens verksamhets- och räkenskapsår omfattar tiden 1 januari till 31 december.

       Styrelsens arbetsperiod omfattar tiden från årsmöte till nästa ordinarie årsmöte.

 

§ 7.För granskning av föreningens verksamhet och förvaltning utser årsmötet en ordinarie

       revisorer jämte en ersättare.


§ 8.Föreningen tecknas av ordförande och kassör var för sig.

 

§ 9.Årsmötet skall hållas årligen före mars månads utgång.

       

      Kallelse utsändes till medlemmarna senast två veckor före årsmötet. Varje medlem äger en röst.

       

      Följande ärenden skall förekomma vid årsmötet:


      1.Val av ordförande för mötet.

      2.Val av sekreterare för mötet.

      3.Fråga om mötet är stadgeenligt utlyst.

      4.Val av två justerare tillika rösträknare.

      5.Styrelseberättelse gällande verksamheten.

      6.Ekonomisk berättelse.

      7.Revisionsberättelse.

       8.Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen och dess förvaltning.

       9.Val av ordförande för en tid av ett år.

    10.Val av minst två styrelse för en tid av två år.

    11.Val av två styrelse ersättare för en tid av ett år.

    12. Val av en revisor för en tid av ett år.

    13.Val av en revisorserättare för en tid av ett år.

    14.Val av två ledamöter till valberedningen.

    15.Fastställande av årsavgifter.

          Beslut av ev. arvoden och ersättningar.

    16.Behandling av styrelsens förslag.

    17.Behandling av motioner, som skall inlämnas till styrelsen minst sex veckor   före årsmötet.

    18.Övriga frågor.

 

§ 10.Ändring av dessa stadgar kan ske genom beslut vid två föreningsmöten, varav ett årsmöte,

         om förslaget kungjorts i samband med kallelse. För ändring fordras två tredjedels majoritet.


§ 11.Beslut om upplösning av föreningen skall fattas vid två på varandra följande ordinarie

          årsmöten och skall vid båda tillfällena biträdas av två tredjedelar av de närvarande

          röstberättigade medlemmarna. Upplöses föreningen skall dess tillgångar anslås till fiskevård

          inom föreningens verksamhetsområde.